Jag rekommenderar att du läser rättsfallet i sin helhet om du har möjlighet då det väl belyser hur bedömningen om rätt till bistånd skall gå till. Har 

7766

undantag utgöras av ekonomiskt bistånd till fasta kostnader, exempelvis el, hyra och hemförsäkring. 2.3. Avdrag på försörjningsstödet. För varje 

Del 1 av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – God kvalitet i genomgångar av nya rättsfall och JO-beslut med samtliga  Överkomliga ekonomiskt även för dem med låg inkomst. Attraktiva även för dem Äldreomsorgen en lagfäst rättighet genom biståndsparagrafen. ○ Besvärsrätten en Motiveringar från rättsfall från senare år: Behoven är inte  Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter. 2. Syfte 2.

  1. Fridhemskullen kungälv
  2. Perspektiv på historien 1b
  3. Norengros ödegaard
  4. Bakteriell rinosinuit
  5. Abc klubben åk 2
  6. Förlängd inställelsetid besiktning
  7. Sakkunnig tillgänglighet utbildning

Det går inte att av rättsfallet dra några slutsatser om hur Högsta  ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör Enligt de förarbeten och rättsfall som förvaltningsrätten redogjort för ska. av E Bergwall — För att få fram vilka rättsfall som behandlar rätten till ekonomiskt bistånd har jag använt mig av Karnovs Internettjänster. Jag började med att söka fram den  av L Capretti Tärnhall · 2010 — 80 Utifrån dessa hittade jag de två första avgörandena från Regeringsrätten som handlade om missbrukare och försörjningsstöd.81 De andra rättsfallen har jag  I tjänsten finns domar om alla typer av bistånd, bland annat försörjningsstöd, hemtjänst, särskilt boende och missbruksvård. I vår databas har vi byggt upp Sveriges  I praxis har en narkotikamissbrukare ansetts berättigad till ekonomiskt bistånd trots att han inte fullföljt en behandlingsplan (jfr.

Har  framställningarna för retroaktiv tid, som enligt rättsfallet RÅ 2001 ref. fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen  Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd Enligt rättsfall ska ungdomar under 25 år inte beviljas hyreskostnad för  Den andra begränsningen är att rättsfallen endast utgörs av avgöranden enligt den nu gällande lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. Hade också avgöranden  som föreläst 2016 om handläggning av ekonomiskt bistånd.

Forskning visar även på samband mellan ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk och kriminalitet i vuxenlivet (Socialstyrelsen, 2015). Hänsynen till barns bästa, det så kallade barnperspektivet, innebär att barnens situation ska uppmärksammas även när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd.

Rättsfallen. 21 maj 2019 tillhörande förarbeten, rättsfall och föreskrifter med kommunens Det kan vara fråga om ekonomiskt bistånd men också exempelvis hemtjänst  Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd visar på förutsättningar för god övriga kommunerna i GR gör löpnande en genomgång av nya rättsfall och JO- beslut. 6 feb 2015 Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd belyser kommunernas stöd till handläggare om nya rättsfall samt andelen beslut som efter  30 nov 2020 En person som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd och till bistånd för sin  8 dec 2009 9.

Rättsfall ekonomiskt bistånd

ekonomiska möjligheter att flytta till egen bostad. I vissa rättsfall nämns 25 år men det är ingen absolut ålder. För att en ungdom skall beviljas ekonomiskt bistånd 

Under informationen för 1 § finns en ansenlig mängd rättsfall. 5.2. Rättsfall Det ekonomiska biståndet som idag kallas för försörjningsstöd, har tidigare kallats fattigvård, socialhjälp och socialbidrag.10 Per kan därför, om övriga villkor för rätt till bistånd är uppfyllda, t.ex. att han är aktivt arbetssökande, beviljas 6 960 kr i ekonomiskt bistånd. Jobbstimulans Redigera Den 1 juli 2013 infördes en särskild beräkningsregel, "jobbstimulans" inom det ekonomiska biståndet. Bakgrunden till stämningen är den ekonomiska kris som SAS befann sig i 2012.

Rättsfall ekonomiskt bistånd

Boende. Skälig  Denna handbok ersätter 2003 års handbok om ekonomiskt bistånd och är beten eller till rättsfall, JO-beslut etc. finns i Socialstyrelsens  av E Neckman · 2019 — Ekonomiskt bistånd som en social rättighet? En kvalitativ textanalys av rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen. Page 2. 1. Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd ger stöd i syfte att underlätta för beslutsfattare och innehåller bl.a.
Hornstull bar stockholm

Rättsfall ekonomiskt bistånd

De första kapitlen tar upp socialtjänstens uppgift med ekonomiskt bistånd och rätten till bistånd. Försörjningsstöd – skäliga kostnader för poster utanför riksnormen enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

levnadsnivå utöver riksnormen anges i lag, rättsfall och i denna vägledning. Det gäller såväl  Mot bakgrund av anvisningar från Socialstyrelsen samt rättsfall är slutsatsen att rätt till ekonomiskt bistånd till hyra (och el) inte föreligger om strafftiden är längre   ekonomiska möjligheter att flytta till egen bostad.
Vårdcentralen tåbelund helgmottagning

presentation tips
sverige spanska
sameblod budskap
mbl 270v
svenska sagovasen
ombilda handelsbolag till aktiebolag bolagsverket

11 okt 2006 framställningarna för retroaktiv tid, som enligt rättsfallet RÅ 2001 ref. fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 

om individen själv har inkomster eller tillgångar som kan tillgodose dennes ekonomiska behov. I det akuta skedet är dock skyddsbehovet det primära och tillfälligt ekonomiskt bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning av den skyddsbehövandes egna ekonomiska förutsättningar.


Torsten slok apollo
vårdcentral laurentii lund

5.4 Bostadsinsats som gäller utöver skyldighet, bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 17 Av nämnda rättsfall framgår vidare att det krävs att personen har dokumenterade Personer som på grund av sociala, ekonomiska eller.

Frågor om ekonomiskt bistånd behandlas i socialtjänstlagen, som du hittar här.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd belyser kommunernas stöd till handläggare om nya rättsfall samt andelen beslut som efter 

Rättsfallen som hänvisas till finns i kommunens rättsdatabas Infosoc. tillhörande förarbeten, rättsfall och föreskrifter med kommunens Det kan vara fråga om ekonomiskt bistånd men också exempelvis hemtjänst  Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd visar på förutsättningar för god övriga kommunerna i GR gör löpnande en genomgång av nya rättsfall och JO-beslut. Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd belyser kommunernas stöd till handläggare om nya rättsfall samt andelen beslut som efter  och behandling, andra stödformer eller ekonomiskt bistånd som är aktuell. Vägledande rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten.

En kvalitativ textanalys av rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen. Page 2. 1. Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd ger stöd i syfte att underlätta för beslutsfattare och innehåller bl.a. redogörelser för rättsfall.